واژه ها (سخنانی از هزار سخن ) سیگار -اعتیاد و با افسرده گی  چاپ
تاریخ : جمعه 21 دی‌ماه سال 1386
  

 واژ ه ها

(سخنانی از هزار سخن) 

جلد دوم -قسمت چهارم

دراین بخش از واژه ها بد نیست می بیشتر بر دانش روانشناسی خود بیافزائیم

سیگار -اعتیاد ورابطه ی آن در افسردگی

این تو نیستی که سیگار میکشی این سیگار است

که ترا میکشد! (شیره ی جان ترا).

اعتیاد به مصرف دخانیات موجب مرگ ومیر بالائیدر سطح جهانی بوده است وسالانه در تمامی کشورها آمار مرگ ومیر این افراد  بخصوص درکسورهای جهان سوم ،به صورت گسترده ای افزایش داشته است.

اما در کشورهای اروپائی این میزان را به حداقل کاهش داده اند وجهت یاری به افراد سیگاری تلفن ها ومکانهای رایگانی را دراختیار مردم قرار داده اند که درصورت  تصمیم به ترک سیگار میتوانند ازاین شماره تلفن ها ومکانها برای یاری گرفتن کمک بگیرند واین خود تشویقی براب ترک انواع مواد دخانی وسیگارها ومواد مخدر بوده است.

سیگار مثبت چیست؟ سیگاری مثبت به افرادی گفته میشود که در معرض دود سیگار ودیگر دخانیات مخدر وانواع دودهای مضر حتی دود چراغ نفتی وعلاالدین * هیزم وذغال وحتی آتش درموقع سوزاندن کاغد ،  برگهای درختان در کوچه وخیابان ومزارع وباغهاقرر میگیرند که برای ریه ومجرای تنفسی ودرکل برای سلامتی بدن انسان نامناسب وخطرناک است وحتی گردوخاک خیابان یا منزل نیز بر احتمال بروز بعضی از انوان آسم ها وسرطان ها میافزاید.

از اینرودر  رابزه با دخانیات در ۸۰٪ کشورهای اروپائی از جمله نروژ ایتعمال دخانیات درمراکز عمومی از جمله محل کار، قطار ، اتوبوی* تاکسی* پاساژها ومغازه ها، رستورانها وتریاها و بیمارستانها وهمچنین در محیط اطراف کودکان ونوجوانان در مهدکودم و دبیتان ودبیرستان ممنوع بوده وشاغیلین دراین محدوده های کاری نیز می بایست از فضای بیرون از محیط کار وحتی درمحدوده ای دورتر از محیط کاری درهوای آزاد در بخش تعیین شده سیسگار بکشند که در مجاورت دیگران نباشد وچنانچه در صف ایستگاه اتوبوس یا درمجاورت مردم باشند می بایستجای خود را دورتر از ایشان وبا در نظر گرفتن سکل باد تعیین کنند که دود ناشی از سیگار دیگران را ناراحت نکرده وبه دیگران نرسد واین بدلیل این است که شاید فرید آسم داشته یا کودکی در جمع باشد یا حتی دیگران از دود سیگار او ناراحت شده یا تحمل آنرا ندارند ودر عین حال کسی مجبور نیست بخاطر اعتیاد شما ، دود سیگار شما را استشمام کند!تا در معرض بیماریهائی چون آسم ،بیبماری ریوی وسرطان ها قرار نگیرند تا از افزایش بی رویه این نوع بیماری ها  بخصوص درافراد غیر سیگاری که در مجاورت افراد سیگاری هستند جلوگیری شود ودر صورت تخلف یا تکرار واجرا نکردن این قوانین با برخورد شدید صاحبین کار در محدوده ی کاری روبرو خواهد شدوریسک از دست دادن شغل زیاد میشود وامکان اینکه یک مرگز کاری بعلت رعایت نکردن این اصول برای همیشه کسب وکار خود را از دست بدهد افزایش مییابد ودراماکن باز نیز مردم غیر سیگاری اگر در مجاورت دود سیگار شما باشند اعتراض خواهئد کرد.

درسانه هائی چون رادیو و تلوزیون * روزنامه ومجلات وهمچنین در مداری نیز آموزشی مبنی بر خطرات ناشی از سیگار آموزش داده میشود ومعتقدند استعمال دخانیات درحضور کودکان ، شرفنظر از خطرات ناشی از آن، نوی تبلیغ منفی وتشویق نادرست کودکان است که والدین وافراد پیرامون خود را " الگوی رفتاری" خود قرار میدهند.

و بطور مداوم درجلسات خانه ومدرسه ودر رسانه های گروهی به خانواده ها اعلام میگردد که کودکان وایگر افراد خانواده ی خود را در معرض سرطان وخطرات ناشی از دخانیات ومواد مخدر در محیط خانه وفضای سربسته قرار ندهید وهمچنین  نوشیدنی های الکی را نیز دور از دسترس کودک ونوجوان قرار دهند ودر مقابل ایشان به استفاده از ان نپردازند. واین باعث گردیده اسن که از تعداد معتادین به سیگار به نسبت زیادی کم گردیده است وافراد بعلت آنکه درصورت سیگاری بودن و استخدام نمیشوند یا اینکه محلی برای کشیدن سیگار ندارند مگر درهوای آزاد بیرون از محدوده ی کاری،که معمولا در ارو|ا دارای هوائی سرد درزمستانها می باشد به ترک سیگار رو آورده اند واز تعداد مصرف کننده گان دخانیات به مقدار زیادی کم شده است.

اعتیاد= افسردگی = اعتیاد

اعتیاد به سیگار وانواع مخدرهای دبگر بعلت افسردگی شخص میباشد وزمانی که فردی قادر به جلوگیری از اندوه یا خشم ویا احساسات تحریک کننده ورنج آور خود نیست به اعتیاد رو میآورد این ممکن است اعتیاد به

سیگار یا دیگر انواع مخدرهای قوی تر باشد! اما آنچه مسلم اسن این است که افرادی که به اندازه کافی دردرون خویش مواد ترشح کننده " آدرنالین"= شادی زا را دارا هستند معمولا بسوی اعتیاد نمیروند ولی افرادی که قادر به رهائی از شدت اندوهافسردکی یا خشم ودیگر عواطف تحریک مکننده وآزاردهنده روحی نیستند به اینگونه مواد روی میآورند. واین مواد حاوی موادی شیمیائی ست که دردرون بدن ترشح شده وباعث رفع خستگی  اندوه یا کسالت وارامشی موقت میشود درچای وقهوه مواد حاوی "کافئین" و"تِ این"موجود است که نشاط اور وبرطرف کننده خستگیست که زیاده روی در |ان نیز تولید اعتیاد به چای وقهوه میکند وافزایش بی رویه ی آن بخصوص درقهوه انرژی منفی به بدن میدهد که باعث تندتر شدن حرکات بدن حتی لرزشهای حاوی از هیجان کاذب نیز هست ودرصورت اینکه نوشیده نشود نیز حالت عصبی ایجاد میکند ودردهائی مانند سردرد  را تولید میکند یا  حالت خستگی شدید و همچنین گاه باعث حالت اشفتگی شخص میشود که علت آنراپیدا نمیکند.

بسیاری معتقدندکه بخصوص ترک سیگار برای افرادی که سالها به آن معتاد بوده اند هماننددیگر اعتیادها بسیار سخت است حتی سخت تر از ترک اعتیاد مواد مخدر وچه از لحاظ روحی وجسمی چه از لحاظ درونی افراد مبتلا به اعتیاد های مختلف وابستگی شدیدی به آن دارند که باعث ضعف ایشان درمقابله با آن میشود.

برای مطالعه ی بیشتر درسایت زیر چنانچه به فارسی در سایت گوگل بنویسد" اعتیاد افسردگی" سایتهای بسیاری از گروه روانشناسی باز خواهد شد که میتواند آموزش ودانش بیشتری را به شما دوستان عرضه دارد

http://images.google.no/images?svnum=10&um=1&hl=no&q=%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF+%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C&btnG=S%C3%B8k+etter+bilder

 درمان اعتیاد: درمان اعتیاد درواقع به معنای تغییر الگوی زندگی فرد به سمت زندکی بدون آسیب است این تغییر شامل نحوه ی تغذیه وورزش نیز هست. برای آنکه فرد در مقابل وسوسه مصرف مواد مقاومت کند، باید بتواند در مقابل وسوسه نوع رژیم غذایی سابق نیز مقاومت کند. و در مقابل کاهلی نسبت به ورزش کردن نیز مقاومت نشان دهد مسؤولیت پذیری بخش مهمّی از بهبودی در درمان اعتیاد است که شامل پذیرش مسؤولیت نیست به بدن خود هم می شود پذیرش مسؤولیت در مقابل بدن به معنی پرورش حس مواظبت از آن است. هر انسانی صاحب بدنی منحصر به فرد است که متفاوت از سایرین بوده و همچنین گرانبهاترین دارایی اوست که از اجدادش به او رسیده است بنابراین او باید به خوبی از بدن خود مواظبت کند مخصوصاً در مورد کسانی که مواد مصرف می کرده اند باید در نظر داشت موادی که قبلاً بدون هیچ توجهی وارد بدنشان می کرده اند بیشترین ضرر را برای بدن آنها داشته است در این نوشته سعی می کنیم به این افراد نشان دهیم که چگونه می توان متعادل ترین رژیم غذایی داشته باشند همچنین سعی خواهیم کرد آنها را تشویق کنیم تا یک برنامه منظم ورزش را شروع کنند تا تحمل ـ قدرت، انعطافشان بیشتر شود. در هنگامی که شما اقدام به ترک کرده اید تغذیه و ورزش هر دو بسیار اهمیت دارند به وسیله یک رژیم غذایی خوب و یک برنامه منظم و صحیح ورزشی شما می توانید: 1. آسیبی که مواد به بدنشان وارد کرده است ترمیم کنید. 2. هوشیاری ذهنتان را بیشتر کنید. 3. پایداری یک زندگی عاری از وابستگی به مواد را بدست آورید که این خود باعث عادت به حمایت از این نوع زندگی است. 4. یک وزن مطلوب و زمان بدست آورید. 5. رشد و علاقه از دست رفته به زندگی را دوباره در خود احساس کنید. 6. سطح انرژیتان را افزایش دهید. 7. اعتماد به نفستان را افزایش دهید. 8. فشارها و استرس های زندگی تان را کاهش دهید. 9. از بیماری های احتمالی در آینده جلوگیری کنید. برای کمک به شما در برنامه ریزی برای اصلاح وضعیت تغذیه تان هشت گام اساسی معرفی می کنیم که شما می توانید با انتخاب خودتان از آنها کمک بگیرید. گام های اولیه مهمترین مراحل هستند. گام اول کاهش مقدار چربی مصرفی. معمولاً 25% کالری غذا باید از چربی تأمین شود ولی مقدار چربی غذای ما معمولاً از 25% بیشتر است. غذاهای آماده مانند همبرگر ـ چیپس ـ سیب زمینی سُرخ کرده و سوسیس مصرف نکنید. غذاها را سرخ نکنید مثلاً مرغ را به صورت کباب شده یا آب پز مصرف کنید. معمولاً شما به چیزی که می خورید توجه نمی کنید مثلاً سسی که بروی سالاد خود می زنید مقدار زیادی روغن دارد، کره، چربی گوشت و زرده تخم مرغ مقدار زیادی کلسترول دارند که مصرف آنها باید محدود شود. گام دوم کاهش مقدار قند مصرفی افرادی که وابستگی به مواد دارند احتمالاً مصرف مواد قندی آنها از حالت عادی بیشتر است مقدار مصرف مواد قندی باید کاملاً متناسب با فعالیت بدنتان باشد وقتی مواد قندی مصرف می کنید ابتدا انرژیتان کمی افزایش می یابد و کمی سرخوش می شوید امّا این قند پانکراس را تحریک می کند و انسولین بیشتری ترشح می شود که باعث می شود قند خون پائین بیاید، سطح پائین قند خون باعث احساس خستگی ـ عصبانیت و تحریک پذیری می شود بنابراین شما باید سعی کنید، شکر، عسل، شربت کمتری بخورید و بیشتر میوه های تازه بخورید

گام سوم :کافئین یک محرک قوی است که اگر بصورت دارو وجود داشته باشد حتما مصر ف آن بدون دستور پزشک قدغن خواه بود ولی این کافئین / وهمچنین :" تِ ئین"  درقهوه ، چای،نوشابه های گاز دار چون،کوکاکولا، نوشابه های انرژی زا وشکلاتها وبرخی داروها موادی وجود دارد که به آن " کافئین"  و "تِ ئین:  میگویند .ما براحتی آنرا مصر ف میکنیم اما دانش پزشکی براین عقیده است که ما می بایست مصرف اینگونه مواد وهمچنین مواد شیرین دارای شکر وقند را به حداقل برسانیم.

گام چهارم: میزان نمک مصرفی  خود را کاهش دهید وغذای شور مصرف نکنیدو بدن شکا نمک زیادی نیاز ندارد اما ما ایرانیان معمولا بیش ازحد لازم در مواد غذائی ومصرف میوه جات از نمک استفاده میکنیم که برای بدن وهمچنین قدرت بینائی آسیب ریاننده وزیان دهنده است

نمک زیاد باعث افزایش خون وافزایش خطر سکته قلبی میشود .در سر سفرهی غذا نمکدان نگذارید به جای نمک از آبلیمو وادویه جات استفاده کنید

گام پنجم:روزانه یک قرص" مولتی ویتامین" مصرف کنید.البته داینکار زیاده روی نکنید.

گام ششم:غذاهای متنوعی بخوریدوهرروز مطمئن شوید از هرسه گروه اصلی غذاها استفاده میکنید

گروه اول: نان /برنج/ماکارونی /غلات

و گروه دوم:میوه وسبزیجات

گروه سوم" گوشت قرمز/ مرغ / ماهی/محولات لبنیات کم چرب وحبوبات

گام هفتم: کربو هیدرات های پرساخه تر مصرف کنید" مثا یلولز موجود در سبزیجات، برخی فشارهای عصبی با خوردن غذاهای حاوی فیبر ونشاسته کافی تسکین می یابدو همانند نان های سبوس دار ، ومیوه های تازه وسبزیجات.

 گام هشتم:هیچگاه وعده ی غذائی را فراموش نکنید.

در نظر داشته باشید که ۵ وعده مختصر غذائی خیلی بهتر از یه وعده ی غذائی مفصل است، تعداد وعده های غذائی زیاد درروز باعث میشود اختلاف بین حداکثر وحداقل قند خون کاهش یابدوخُلق فرد نیز نوسان کمی داشته باشد.

ورزش در درمان اعتیاد: انسانها به روزش منظم ورژیم غدائی مناسب برای سلامتی خویش نیاز دارند، بخصوص برای آنهائی که اخیرا  اقدام به ترک مواد کرده اند، اصولا ۳ نوع ورزش وجود دارد: ورزش هوازی-کششی وقدرتی

۱/ ورزش هوازی: این نوع ورزش شاداب کننده تریننوع ورزش است، ورزش های هوازی انرژی های شما را مصرف میکند. عضلات بزرگ بدن بخصوص ساف پاهایتان را بکار میاندازد وباعث قوی شدن قلبتان میشود، برای قوی تر شدن قلب شما ، نیاز به حداقل ۲۰ دقیقه ورزش هوازی ۳ بار درهفته دارید. .رزش باید کاملا شدید باشد بطوری که ضربان قلب برای ۲۰ دقیقه کاملا بالا رود البته اگر سن شما بیش از ۳۰ است یا سابقه ی بیماری قلبی دارید یا داروئی مصرف میکنید باید قبل از شروع ورزش با پزشک خود مشورت کنید.انواع ورزشهای هوازی: دویدن - تنیس-دوچرخ سواری /شنا - فوتبال- بسکتبال- کوهنوردی و... میباشد

۲-ورزشهای کششی باعث کشیده شدن عضلات وتاندولهای بدن میشود، بطوریکه آنها را بلندنر ، انعطاف پذیر تر ونرم تر میکند که لازم اسن قبل از ورزش هوازی ، ورزشهای کششی انجام شود تا بدن آماده شود

۳-ورزشهای قدرتی مثل وزنه برداری * پرورش اندام، باعث انقباض عضلات میشوند .آنها را قوی تر میکنند که در بیماران ترک اعتیاد ورزشهای قدرتی توصیه نمیشود.

توسط حامد کلاهی:

never-hype.blogfa.com/cat-12.aspx

ترجمه متن:  سیگار: من باید همین الان یک انسان را بکشم!

سیگار خود را خاموش کنید!

 

اهمیت ورزش

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند. وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو ، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد، از جمله:
 • امروزه یکی از مشکلات جامعه بشری، مساله بی کاری و عوارض ناشی از آن است. بی کاری، به ویژه برای نوجوانان و جوانان و به خصوص در ایام تعطیلات تابستانی مدارس و مراکز آموزشی، بسیار خطرناک و مضرّ است و باید با آن مبارزه شده ، یا به نحوی اوقات بی کاری را پر نمود که مفید بوده و یا لااقل مضر نباشد. بسیاری از انحرافات، از قبیل: اعتیاد به مواد مخدر، دزدی و ایجاد مزاحمت، دعواها و درگیری های خیابانی، انحرافات جنسی و ... زاییده بی کاری و ولگردی است.

مرحوم شهید مطهری در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام، مطلبی تحت عنوان "زن و غیبت" دارد و می فرماید:
"زن ها در قدیم مشهور بودند که زیاد غیبت می کنند. شاید این به عنوان یک خصلت زنانه معروف شده بود که زن طبیعتش این است و جنساً غیبت کن است؛ در صورتی که چنین چیزی نیست، زن و مرد فرق نمی کنند. علتش این بود که زن – مخصوصاً زن های متعیّنات، زن هایی که کلفت داشته اند و در خانه، همه کارهایشان را کلفت و نوکر انجام می دادند- هیچ شغلی و هیچ کاری، نه داخلی و نه خارجی نداشت، صبح تا شب باید بنشیند و هیچ کاری نکند. کتاب هم که مطالعه نمی کرده و اهل علم هم که نبوده، باید یک زن هم شان خود پیدا کند، با آن زن چه کند؟ راهی غیر از غیبت کردن به رویشان باز نبوده، و این برایشان یک امر ضروری بوده؛ یعنی اگر غیبت نمی کردند، واقعاً بدبخت و بی چاره بودند."
شاید به واسطه جلوگیری از همین عوارض سوء بی کاری باشد که می بینیم در اسلام از "کار و انسان شاغل" بسیار تجلیل شده است. احادیث فراوانی در این زمینه وارد شده که توجه شما را به برخی از آن احادیث جلب می نمایم:
امام علی علیه السلام فرمود:
اِنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُحتَرِفَ الاَمینَ؛
خداوند، انسان امینی را که دارای حرفه است (و به آن اشتغال دارد) دوست می دارد.
رسول خدا صلی علیه واله فرمود:
اَلکادُّ لِعِیالِهِ کَالمُجاهِدِ فی سَبیلِ اللهِ؛
کسی که خود را برای اداره زندگی اش به مشقت می اندازد، مانند کسی است که در راه خدا جهاد می کند.
رسول اکرم صلی علیه واله فرمود:
مَلعُونُ مَن القی کَلَّهُ عَلَی النّاسِ؛
هر کس که سنگینی
اقتصادی خود را بر دوش مردم بیندازد، ملعون است.
بدون شک، مردم و کشور باید در پی ایجاد کار و اشتغال سالم برای همه باشند، ولی آیا همیشه امکان اشتغال برای همه و به ویژه جوانان و نوجوانان فراهم است؟ اگر این امکان فراهم نشد، تکلیف چیست؟ آیا ایجاد سرگرمی های سالم و مفید نمی تواند از بسیاری انحرافات جلوگیری کند؟

 • ورزش یکی از مفیدترین و سالم ترین سرگرمی هایی است که می تواند اوقات فراغت جوانان و نوجوانان را پر کند.
 • ورزش، کسالت و تنبلی را از انسان زدوده و به وی نشاط و شادابی بخشیده، او را برای انجام کارهای و وظایف فردی و اجتماعی آماده نموده و اخلاقش را بهبود می بخشد.
 • ورزش، روحیه شجاعت، از خود گذشتگی، مبارزه با ظلم و ظالم و دفاع از مظلوم را در انسان تقویت نموده، اراده وی را قوی می سازد.
 • ورزش، توان رزمی انسان را افزایش می دهد. بالا بودن توان جسمانی نیروهای نظامی و رزمی، تنها در زمان های گذشته که جنگ ها با سلاح های سرد صورت می گرفت، مورد توجه نبوده، بلکه امروزه نیز حائز اهمیت فراوان است و تمرینات بدنی قسمت عمده ای از آموزش های نظامیان و به ویژه کماندوها و نیروهای ویژه را تشکیل می دهد. همچنین افرادی که از نقطه نظر بدنی و جسمانی، ضعیف و یا ناقص باشند، در ارتش پذیرفته نشده و گاه از خدمت سربازی نیز معاف می گردند.
 • اهمیت سلامتی و توانمندی جسمانی بر کسی پوشیده نیست.

پیامبر گرامی اسلام صلی علیه واله در باره حق بدن بر انسان می فرماید:
اِنَّ لِرَبِّکَ عَلَیکَ حَقّاً، وَ اِنَّ لِجَسَدِکَ عَلَیکَ حَقّاً وَ لاَ هلِکَ عَلَیکَ حَقّاً؛
پروردگارت بر تو حقی دارد، و بدنت بر تو حقی دارد، و خانواده ات (نیز) بر تو حقی دارد.
آن چه در این حدیث ارزنده قابل توجه است، این است که
پیامبر بزرگوار اسلام، تا بدان پایه برای جسم و بدن ارزش و اهمیت قابل است که حق بدن را در ردیف حق پروردگار (آن هم بلافاصله بعد از آن) و در کنار حق خانواده (و حتی قبل از آن) ذکر می فرماید. زمانی انسان می تواند حق پروردگار و خانواده خویش را به بهترین نحوی ادا کند، که از بدنی سالم و نیرومند برخوردار باشد.
ورزش، کمک شایانی به ایجاد و تقویت سلامتی جسمانی و روانی می کند، و افرادی که با روش صحیح ورزش می کنند و یا دارای کارهای با تحرک می باشند، سالم تر بوده و عمرشان از افرادی که کارهای بدون تحرک دارند بیشتر است.
شهید دکتر سیدرضا پاک نژاد در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر می نویسد:
عضلات در حال ورزش10 تا 18 برابر در حال استراحت احتیاج به خون دارند،20دفعه بیشتر قند و اکسیژن مصرف می نمایند،50 بار زیادتر گازکربنیک دفع می نمایند، و با توجه به همین ارقام، اهمیت کار قلب هنگام ورزش روشن می گردد... .
در واکنش قلب در برابر کار عضلانی، مشاهده می شود ضربان های دبی، حجم خون، فشار خون و حتی ترکیبات فیزیکو شیمیایی خون را دگرگون می سازد. ضربان
قلب هنگام کار بدنی، یعنی زمانی که عضلات را به فعالیت می داریم، 2- 3 و حتی 4 برابر، و امکان دارد به 200 ضربه در دقیقه برسد. حجم خون 2- 3 برابر و دبی قلب 6- 7 و حتی 8 برابر و گاه زیادتر شود و دبی قلب از 4 لیتر در دقیقه ممکن است به 30 تا 35 لیتر در دقیقه برسد، در صورتی که دبی قلب شخص سالم و ورزیده در حال معمولی 25 لیتر است... .
حجم قلب ورزش کاران و کارگرانی که کار بدنی سنگینی دارند، بدون شک افزایش می یابد، اما این افزایش به عقیده بسیاری،
فیزیولوژیک و کاملاً طبیعی است. در اثر فعالیت بدن، حجم قلب افزایش می یابد، زیرا جدار بطن ها به ویژه بطن چپ ضخیم می شوند؛ یعنی همان طور که عضلات بازو در اثر ورزش یا ابتلا به برخی بیماری ها قوی می شود، عضلات قلب هم در اثر کار، قوی می گردد و در نتیجه قدرت انقباض قلب زیاد می شود... ."
وی در بخش دیگری از کتابش، در باره
فواید ورزش چنین می نگارد:

 • قدرت انقباض و نظم ضربان قلب پس از مدتی ورزش کردن بهتر می شود... .
 • گنجایش ریه ها بیشتر می گردد و در نتیجه، اکسیژن بهتری و بیش تری به بدن می رسد... ورزش صحیح و معتدل و متناسب با مزاج، سبب نظم و ثبات حرکات تنفس می گردد و تنفس عمیق تر، ولی شمارش آن کم تر می شود.
 • هر چه شخص ورزیده تر باشد، مقدار سوخت بدنش نقصان می یابد؛ یعنی در حقیقت در اثر مدتی ورزش کردن، بدن بهتر از مواد غذایی خود استفاده می کند.
 • رشد و نمو بهتر انجام می گیرد، زیرا اکسیژن بهتر و بیشتر به تمام نسوج می رسد و در نتیجه، فعالیت غدد داخلی افزوده شده و بنابر عقیده ای در عضلانی که فعالیت می کنند، موادی ایجاد می شوند که به رشد و نمو کمک می نماید.
 • قوّه جذب و دفع بهتر می شود.
 • بدن عادت می کند در برابر مختصر فعالیت، ناگهان نفس تنگی پیش نیاید و ضربان قلب زیاد نشود و دیرتر خسته گردد و عرق نماید.
 • هماهنگی بین اعصاب و مراکز عصبی و تقویت اعصاب، ایجاد شده و کارهای فکری، آسان تر می شود."

در کتاب زن و ورزش نیز در باره فواید ورزش چنین آمده است:
"بدن انسان بر خلاف
ماشین یا هر وسیله دیگر که بر اثر کار و فعالیت مستهلک می گردد، با کار جان گرفته و توانایی بیش تری کسب می نماید. در زمان های گذشته، حرکت و تمرین های بدنی، بخشی از کار روزانه فرد به شمار می رفت، اما امروزه بر اثر پیش رفت تکنولوژی و ماشین، باید بیش تر از گذشته در جستجوی حرکت بود، و هر فرد بایستی آن را در برنامه روزانه خود بگنجاند... .
تنفس و یا نفس کشیدن وسیله ای است که با آن، اکسیژن به همه بدن می رسد و مواد زاید و اکسیده به بیرون ریخته می شود. در خلال تمرین، میزان نفس کشیدن افزایش می یابد. شخصی که بدنش تربیت شده با تمرین های ورزشی است، آهسته تر و عمیق تر از افراد دیگر نفس می کشد، فشارهای وارد بر سیستم تنفسی خویش را با تلاش کم تر و کارایی بیش تر پاسخ گوست.
تمرین ها به دستگاه هاضمه به دو طریق کمک می کنند:

 • به علت پی آمد نیاز بدن به غذا، اشتها را افزایش می دهند.
 • حرکت اندام های هاضمه تسریع می شود و حرکات دودی شکل معده – که موجب هضم غذا می گردد – سریع تر و راحت تر صورت می گیرد.
 • تمرین های ورزشی ، عمل تخلیه را بهبود و از یبوست پیش گیری می کند. حرکات دودی شکل افزایش می یابد و در نتیجه ، روند ترشحات بدن کار آمدتر تنظیم می شوند. به طور کلی افرادی که فعالیت های جسمانی بیش تری دارند، کم تر از افراد کم حرکت ، به بیماری سنگ کلیه و اختلالات مشابه به آن مبتلا می شوند.
 • بسیاری از مواد زاید، از طریق غدد عرق در پوست بدن بیرون ریخته می شود. این فرایند با تمرین های شدید ورزشی تسریع می شود؛ علاوه بر این، عرق کردن باعث تمیز شدن پوست می گردد.
 • ارزش دیگر تمرین های ورزشی، در افزایش تولید سلول های قرمز خون در بافت های لنفاوی استخوان است. شمارش هموگلوبین خون بر اثر فعالیت بالا می رود. تمرین ها از بالا رفت فشار خون جلوگیری می کند."
 • به طور کلی نقش ورزش در سلامتی انسان آن قدر زیاد است که امروزه بسیاری از بیماری ها را با ورزش مداوا می کنند، که به این شیوه مداوا "ورزش درمانی" گفته می شود.
 • امروزه ورزش در سطح بین المللی ، بعد سیاسی نیز به خود گرفته است. گاه اتفاق می افتد کشوری که بیش تر مردم حتی نام آن را نشنیده اند، یک باره در جهان مطرح شده و به واسطه پیروزی های ورزشی، نامش در صفحه اول روزنامه های جهان و صدر اخبار قرار می گیرد. شرکت و یا عدم شرکت تیم های ورزشی یک کشور در یک کشور دیگر نیز، گاه جنبه سیاسی داشته و به معنای دوستی، دوشمنی، اعتراض و ... تلقی می شود.
 • در انسان غریزه قدرت طلبی، برتری جویی و مبارزه وجود دارد. ورزش و مسابقات ورزشی اگر در محیط و جوّ سالم برگزار شوند، زمینه اشباع این غریزه از طریق صحیح را فراهم می سازند. اگر این غریزه و سایر غرایز، کنترل نشده و به مسیر صحیح هدایت نشوند، برای جامعه بشری مشکل ساز و مساله آفرین خواهند بود.
 • ورزش، توان انسان را برای انجام کارهای روزمره شخصی و اجتماعی بالا می برد، حتی عباداتی از قبیل نماز ، روزه ، حج و جهاد نیز با بدنی سالم و نیرومند، بهتر، بیش تر و راحت تر جامه عمل به خود می پوشند.
 • انسان مایل است با دیگران باشد و با آنان بیامیزد. این غریزه و یا تمایل شدید را می توان از طریق ورزش بر آورده ساخت. در ورزش، در زمینه نیل به ارزش های اجتماعی دیگری نیز، چون کار گروهی، وفاداری، روحیه ورزشکاری می توان توفیق یافت. محیط صمیمانه و مطلوب ورزشی، اغلب فرصتی مناسب برای ایجاد روابط انسانی و شکل گیری دوستی هاست.
 • ورزش به انسان تحرک می بخشد و حرکت و تحرک به ویژه در کودکان لازمه رشد است. اگر عضو نیرومندی از اعضای بدن یک ورزش کار را چندین ماه در گچ قرار دهند و تحرک را از آن سلب نمایند، ضعیف و لاغر خواهد شد. اگر جنبش بدن کم شود، دفاع بدن کم و ضعیف می گردد، و همچنان که داشتن تحرک و ورزش موجب سلامتی بدن و طول عمر می گردد، نداشتن تحرک نیز موجب مرگ زود رس می شود.

 از وبلاگ : اعتیادچرا ؟؟؟ "ورزش سدی برای اعتیاد"  

به مدیریت وقلم اقای حامد کلاهی:
 
http://never-hype.blogfa.com/cat-12.aspx

واژه ها به قلم فرزانه شیدا