کاش شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 2 بهمن‌ماه سال 1386

 

 

سر میزنم به گوشه های خیال

 

آنجا کسی مرا محکوم نمیکند

 

آنجا هیچ پرنده ای قفس نمیشناسد

 

هیچی گلی پژمرده نمیگردد

 

عشقی نمیمرد ... هجرانی نیست

 

میشود به بی نهایت آرزو رسید

 

هرگز... وجود ندارد

 

ناممکن ها... ممکن است

 

و دل غمگین نمیشود

 

نمی شکند... محزون نمیگردد

 

آه نمیکشد

 

کاش زندگی پر بود

 

از گوشه های خیال

 

و گوشه گوشه های دل پر بود

 

از آرامش خیال

 

دوم اردیبهشت ۱۳۶۸ 

 

ف.شیدا