X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
فلک جانم!!! شعری از فرزانه شیدا  چاپ
تاریخ : شنبه 13 بهمن‌ماه سال 1386
 
 
 
(*فلک جان*)
 
 
 
 
 فـــلک!!  ای آنکه ســرتا پا ز رازی
 
 
 
 
به چـه چـیز خودت اینــگونه نــازی؟!
 
 
 
 
چـــرا با  این  ؛؛ نقاب   زنــدگانی؛؛
 
 
 
 
 
گـــرفتی جــان  انـــسان را  ببــازی
 
 
 
 
بدلــها   مـــرگ را   اهــدا   نمــائی
 
 
 
 
هــزاران ســـینه را درغــم گُدازی!!!
 
 
 
 
فــلک! ای قــاتـل جـان های مــردم
 
 
 
 
 بـرای کُشـتـنت، داری  جـــوازی؟!!
 
 
 
 
تـو آنکــس را که میـخواهد  بمـیرد
 
 
 
 
  زمــرگــش دائـــما دراحــــترازی!!!
 
 
 
 
ولـی آنــرا را که دارد شـــوق بـودن
 
 
 
 
نــدادی  هــرگــزاینــسان  امــتیازی!
 
 
 
 
کٍـــشدهـرکـس تــنی افــتان  وخــیزان
 
 
 
 
به پیــچی، در خـمی ، شــیبی ، فرازی
 
 
 
 
 ونــامـــش را  گـــذارد ؛؛ زنــدگانـــی ؛؛
 
 
 
 
چـه میــماند زآن ؟! جــز جــان ببـازی؟!!
 
 
 
 
نمـــی خــواهم  خــدا  در ســـرنوشــتم
 
 
 
 
 
ببـــخشد  بر  دلـــم عـــمر ء درازی
 
 
 
 
هـمین حــدهم  بــسی  مارا زیاد است
 
 
 
 
نــدارم مـن به غــمهایــت   نیــازی!!!
 
 
 
 
خـــدا شــاید   که  شــوخیــش   گرفته
 
 
 
 
 
که ایـن سـان آدمـی را داده  بـــازی!!!
 
 
 
 
 
مرا مـهمان تو کــرده!!! چـه ظلمی!!!!
 
 
 
 
 
تُووُ  روی خـوش ُُوُ مـهمان نوازی!!!!
 
 
 
 
تو  برســـرکـــش  دلء  ناســــازگارم
 
 
 
 
 
عـذابی،غـصه ای، ســوزی، گــدازی!!!
 
 
 
 
 
 
ولــی با  صد   تاســـف با  تو  گـــویم
 
 
 
 
که  بایــد   مــدتی  بــا  مــن بــسازی!!!
 
 
 
 
فــلک جـــانم !!!  تـــو خوابــش  ببیــنی
 
 
 
 
که بتـــوانی  مــرا افــسرده  ســــازی !!!
 
 
 
 
عــزیزم پنــبه از گـوش ات ،بــرون کن
 
 
 
 
که آهــستـه  بــگویــم   با  تــو   رازی:
 
 
 
 
بــــرای   راحــــتی  از  شــّر    شــــیدا
 
 
 
 
برو  بنشـــین    بـــروی  جـانــمازی!!!
 
 
 
 
دعـا کن روزو شــب برعــرش یزدان
 
 
 
 
 ز ؛ شـــیدا ؛ قـلب خود آسـوده  سازی
 
 
 
 
وگرنه  تا  که   هســتم   د رجــهانـت
 
 
 
 
 
به  پیـــچ  ؛؛جــاده ء  تـند  هــرازی؛؛
 
 
 
 
 
زفـکرت جان من این را بُــرون کـــن
  
 
 
 
 که میرقصم به هرآهنگ و ســازی!!!!
 
 
 
 
تاســـف میـخورم  بر حـــال  و روزت
 
 
 
 
چـــو  باید مـــدتی  با مـــن بـــــسازی!!!
 
 
 
 
 
فـــرزانـه شـــیدا
 
 
 
۲/۱۱/۱۳۶۲ یکشنبه بهمن ماه
 
 
 
بازنویسی :
 
 
 
 بهمن ماه ۱۳۸۶