اسارت سروده فرزانه شیدا -ف.شیدا  چاپ
تاریخ : دوشنبه 6 اسفند‌ماه سال 1386
 
 
اسارت قصهء  زندان  شدن   نیست
 
گهی    در   اوج     آزادی اسیری
 
نه دیواری ز سنگ است و نه شیشه
 
ولی  در اندرون   پابند   و  گیری
 
رهائی ، همچو   " برگی در خزانی"
 
ولی   سرگشته   در راه  و مسیری
 
ترا  بادی  برد  هر سو  که  خواهد
 
نمی بینی  کسی    دستش   بگیری!
 
"اسارت" قصهء  زندان شدن  نیست
 
اسیری   گر  غم   دنیا   پذیری!!!
 
دل و روحت  رها  باید ز غم   کرد
 
نمی خو اهی    گر  ازغم  بمیری!
 
دل "آزاده  ،  آزاد  جهان    است
 
تو خود از ر نج این غمخانه سیری!
 
بکوش  امروز  و بگذ راز گذشته
 
که شادان دل  شوی در روز پیری
 
وگرنه     با   غم و رنج   گذشته
 
به  هر راهی روی سودی نگیری
 
 
 
فرزانه شیدا /ف.شیدا
 
Farzaneh Sheida