سوگند سروده فـرزانه شــیدا- ف.شیــدا  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1386

سوگند

 

به حقیقت سوگند

 

به محبت به و فا

 

بصدای شب واندوه خموش

 

به امـیدی که مـرا داده خـدا

 

به هرآن قــطره پر اشـک نـگاه

 

به گلی کز دل یاران روئید

 

به ترنم های چـشمه ء مـهر ومـحبت سـوگـند

 

به همه نجوائ ...خاک با برگ ودرخت

 

به تمامـیت این عـرش بـلند

 

لطف دســتی تـفـتان

 

بر کـف دســتی ســرد

 

به نوازشــهائی باد بر چــهره دهــر

 

به نگــاهی که مرا

 

خرمن آتــش هـا کرد

 

به سـرود ء دیــدار

 

بدل خــسته وهــجران دیده

 

نقــش یک روز بلــند

 

بر تن خــسته آن کارگر پـیر وغــمین

 

بدل محتاجی که غــمی دارد و

 

 حــرمــان دیــده

 

که مـرا باتو وعــشقت  ...عــهدی ست

 

تا ابـد جـاویـدان !!!

 

دســت پـر مـهر وفـا

 

که مـرا داده به قــلبت پــیوند

 

هـرگز اما  به تـنم

 

رخــت تــردید نخواهد پوشید

 

مــلتهب از انـدوه

 

منـتظر گـریان دل

 

تا ابــد خــواهم بـود

 

تا ابــد خــواهم مـاند

 

هــمره عــشق تو با مـهر ووفـا

 

با جــدائی هــمدم

 

خــسته  و ویــران دل

 

تا ابـد خــواهم بــود....

 

 تا ابــد خــواهم ماند

 

کـرده ام گـر بـدلم

 

 رنـج جـهانی هـموار

 

میــکشم  رنـج تــرا

 

آرزومــند وصـال

 

آرزومــند وصـال

 

آه ای رفــته ســفربـی مـنو عــشق

 

بـامــید دیــدار.... بـامــید دیــدار

 

اردیبهشت -۱۳۶۷

 

فـرزانه شــیدا- ف.شیــدا

 
دیوان شیدائی
 
 

آشیانه شعر
 
 

آشیانه شعر (دمی باتووو)
 
 

دفتر شیدائی دل
 
 

در آغوش تنهائی
 
 

دیوان شعر فرزانه شیدا:
 
 
 
 

گالری عکس منتخب از اسکاندیناوی ف.شیدا