کوتاه اما عمیق  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 7 اسفند‌ماه سال 1386

” اگر می توانستم به جوانی بازگردم،

بازهم تمام همان اشتباهات را می کردم،

 اما قدری زودتر“

                                                                       

(تالولا  بنکهد)                          

 

 

“If I could return to youth,

I would commit all those errors again,

 but a bit earlier”

 (Tallulah Bankhead)

 

 

هیچ چیزی نمی توان به کسی یادداد، اما می توان باو کمک

 

 کرد تا پاسخ ها را در درون خود بیابد.“

                                                                               (گالیلئو گالیله)

 

 

“Nothing can be taught to a man;

 but it’s possible to help him find

 the answer within himself”

 

              

   (Galileo Galilei)

 

به نام کسی که چیزی جز نامش لایقش نیست

 

 

 

 

به گاو  گویند نفهم  اما تفسیر نشخوار را  یاد خیلی ها داده است .

خر را نماد حمق می داند آنجائی که بسیاراز آن ها کتاب ها بر پشتش حمل می کنند .

ای اسب به تو نشان نجابت میدهند و چه بسیار نا نجیبان

 

 بر پشتت نشستند  دامن نجابت ها لکه دار  کردند.

 

حتی به مار  هم مهر وحشت زبانش را زدند

 

در فصلی که زبان هایشان روح ها را از

 

 چکا چک و تیزی اش بی نصیب نگذاشته است.

 

و حال می فهمم که نیست هیچ لقبی لا یق

 

این همه انصاف یک طر فه اشان  جز افضح مخلوقات

 

 که  که درونش را حمل بر نمادی کند

 

 که ازآن او نیست وحتی یک لحظه از

 

یادم بیرون نمی رود وقتی عصای سفیدشان

 

 را  با چشم بازو خاطری که با قر ص خواباندند

 

از کنار حقیقت  بگذراند

 

 تا همیشه انتظار روزی را بکشند که

 

طفلی را نشان راستی نمایان کرده

 

 و برق چشمهایش را تندیس واقعیت 

 

 وبالا سرخود میبردند که اینجا

 

 هم تندیس ازان کس دیگر است.

 

 

 

انجمن هبوط

 an-e-javdan.blogfa.com/%5C