ایران بمیرم بودنت را-سروده ای از:هدی به نژاد (شمیم)  چاپ
تاریخ : شنبه 24 فروردین‌ماه سال 1387

 
ایران بمیرم بودنت را:
 
 
ایران، بمیرم بودنت را
 
 

اینگونه بی سامان چرائی؟
 

ایران تو خاک آسمانی
 

ایران تو اعجاز خدائی
 

ایران بمیرم بودنت را
 

فرزندتو در خون شکفته
 

کس با جهان هرگز عزیزم
 

از غربت بغض تو گفته؟
 

ایران، بمیرم بودنت را
 

ای سرزمین خوب خسته
 

مردت نشسته از تکاپو
 

زن حرمت خود را شکسته
 

ایران، بمیرم بودنت را
 

آغوش تو مهد غزل بود
 

خاک تو مهد آفرینش
 

در بستر رود ازل بود
 

ایران بمیرم بودنت را
 

این بی کسان با تو چه کردند
 

کاینگونه در خویشت شکستی
 

مردان تو هرگز نه مَردند
 

ایران، بمیرم بودنت را
 

حتی درفشت را شکستند
 

در پرچم شیر و نشانت
 

نامردمان بی جا نشستند
 

ایران بمیرم بودنت را
 

تو مرگ مارا زندگی کن
 

صدها ستاره هدیه بر تو
 

ایران من تابندگی کن

 
سروده ای از:هدی به نژاد (شمیم)
 
 
 
برگرفته از سایت شعر نو: