چه کردی با دلم ... ای وای...!!!سروده ی ف.شیدا  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1387
 
 
 
چنان کردی تو با قلبم
 
 
که حتی در توانم  نیست
 
 
به عشقی در شبستان دلم حتی نظر دوزم
 
 
وباردیگری حتی
 
 
توانی در درون باشد
 
 
 که حتی بشنوم حرفی ز قلبی را...!!!
 
 
چنان کردی تو با قلبم
 
 
که روزوشب میان ورطه غمنا ک بودن ها
 
 
زخود ...از زندگی.. از بودن و  ماندن
 
 
به هردم ... هر زمان ... هرلحظه بیزارم.
 
 
بمن گفتی شبی در لابلای حرف شادی ها  
 
 
پس ازهجرت ز تو... من  ...
 
 
گریه هایت را نمیخواهم !
 
 
مبادا   اشک غم ریزی ....
 
 
 براهم در جدائی ها !
 
 
چه گریانم من اکنون در فراق هستی وعشقم
 
 
که دیگر ،،دوستت دارم،،
 
 
به چشمم...
 
 جز شرار آتشی سوزان
 
 
به یک دل نیست !!!
 
 
چنان کردی تو با قلبم
 
 
که حتی... در نکوهش های خود هم
 
 
.... با دل خود نیز ... 
 
 
توانم نیست
 
 
 
 بدون اشک دل ... آرام ِ دل...  گیرم...
 
 
بدون خاطر ویادت...!!!
 
 
 
که میسوزد دلم
 
 
 از داغ غمناک جدائی ها
 
 
که در آن تا ابـــد.... آری ....
 
 
که  در آن  ....  
 
 
تا ابـــد.... د ل را قراری نیست !
 
 
 
وحتی بعد ازاین دیگر
 
 
نمی بیند بخود  چندی ...
 
 
بدون سوزش ِ خون دیده ... 
 
 
چشمی در نگاهی خیس ...
 
 
دمی حتی .... بـیآسـاید !
 
 
ویا یکشب ...به بالش سر نهد... بی درد اندوهی
 
 
 
که در آن خاطرت
 
 
 
جز یادی از ترک منو دل نیست!!!
 
 
 
 
چه کردی با دلم ای وای
 
 
 
 چه کردی با دلم ای وای
 
 
 
که دیگر روزگارم نیز
 
 
 
ز کف داده توان ....حتی، شنیدن
 
 
 ،، نامِِِ ٍ  آرام صبوری،، را
 
 
 
که این  درباور قلبم نمی گنجد
 
 
 
بدون یاد تو یکدم
 
 
 
دلم آرامشی گــیرد!!!
 
 
 
اگرچه   یادگارِ بودنت حتی ...
 
 
 
به حسرت ها... رهی دارد
 
 
بسوز تلخ  غمناکی .....بیاد هجر دلسوزت!!!
 
 
 
که از یادم جدائی هم نمیگیرد!!!
 
 
 
چه کردی با دلم... ای وای
 
 
 
چه کردی با دلم.... ای وای!!!
 
 
 
 
پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷
 
 
 
سروده فـــرزانه شـــیدا
 
 
Farzaneh Sheida