برای عشق  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1388

 

 

براى عشق:

 

 

من برای بهار شعر نمیگویم

 

 

بهار بی ترانه نمیماند

 

 قناری باز میخواند

 

 

پرنده نغمه ها سر میدهد 

 

...

 

من اما...برای عشقـی میخوانم

 

در آستانه در امید ...چشم براه نجاتی  مـجهول 

  ....

 

 

من برای عشقی میخوانم

 

 

که تنها میخواهد ، زنده بماند

 

 

در بهاران‌ ِ هستی عــشق

 

 

وجایگاهی جز دل نمیشناسد

 

 

چون شعله ای ست بر شمعی خاموش

 

 

چون کودک ٍ محبت

 

 

زندگی یافته از مادرعشق... در آغـوش عاطفه ها

 

...

 

 

بهار آخر روزی جا به زمستان  خواهدداد

 

 

قناری یکروز خواهد رفت

 

 

عشق  گاه به ویرانی ...

 

 

 گاه  شکست رسید....

 

 

دل اما جائی برای رفتن نداشت

 

 

و گریست ...در کُنج دوستت دارم ها!

 

 

نه... من برای بهار شعر نمیگویم

 

 

 که دل واژه نامه اشعار عاشقی ست

 

 

وعــشق  خود بهار دل ها

 

 

من اما...شعر ی خواهم سرود

 

 

... برای قلبـی ...که بهارش ، عاشقی ست

 

 

ونغمه هایش تکرار دوسـتت دارم

 

 

با من هم ترانه باش

 

 

ف.شیدا  فروردین 1386جمعه

 

 

سایت( ُبعد سوم آرمان نامه)‌به قلم : فرزانه شیدا  

http://b4armannameh.blogspot.com  

جاودانه ها: 

http://javedane-ha.blogspot.comhttp

 

همچنین سایت شعرنو 

http://www.shereno.com/index.php

با تشکر : فرزانه شیدا