X
تبلیغات
زولا
علوم متافیزیک و بهره وری ذهن  چاپ
تاریخ : جمعه 14 دی‌ماه سال 1386
علوم متافیزیک و بهره وری ذهن
 


ازدواج تجربه یگا نگی است

 

سوالاتی که ممکن است برای شما بوجود بیاید

 

در مورد پیدا کردن زوج مورد دلخواه :


گفت و شنودی با استاد ؟


1- س - آیا شما ازدواج را لازم می دانید ؟


ج- در اغلب موارد ازدواج لازم است

 

ا لبته ازدواجی که به مزوج شدن بیانجامد :

 


س – منظور تا ن از ازدواج مزدوج شدن چیست ؟

 

 اصلا منظورتا ن از ازدواج چیست ؟

 
 


ج – ازدواج فضایی است که می با یست وحد ت و یگا نگی

 

 در آن تحقق یابد .

 

تجربه یکی در د و تا ست . درک وحد ت در کثرت .

 

خود را در د یگری دید ن و در خود ند ید ن و دیگری ر

 

ا در خود دیدن .

 

تجسمی است از پیو ند درونی بخش مونث و مذکر انسان

 

 و برقراری ارتباط و پیوستگی میان دو قطب وجود .

 

 ازدواج بیرونی . می بایست تجسمی از ازدواج درونی باشد .


س – ازدواج درونی چیست ؟


ج – می بایست با روح خود ازد واج کنید . وجو د تان را

 

از دوگا نگی برها نید و به یگانگی برسا نید .

 

 تا از درون به وحد ت و یکپارچگی نرسید

 

در بیرون نمی توانید آنرا تجربه کنید ...


س – یعنی باید ابتدا در درون ازدواج کرده و با روح خود یگانه شویم

 

و بعد در بیرون ازدواج کنیم ؟


ج- البته چنین ازدواجی عا لی است .

 

اما منظور اینست که سیر ازد واج بیرونی با وحدت

 

و پیوند درونی هما هنگ باشد اگر می خوا هید پیوند

 

 و ارتبا طتان در بیرون متحول شده و دگرگون شود .

 

می بایست پیوند و ارتباط خویش با خود حقیقی تان

 

 را د گرگون کنید .

 

س- اگر نباشد چه می شود ؟


ج- نتیجه ی آن . ازدواجی آشفته ناموزون و عذاب آور خواهد بود .

 

 
س- در درون خودم چه کسی با چه کسی باید ازدواج کند ؟

 


ج- من با روح خدا . روح تو با روح الهی . در درون تو (( من ))

 

 زندگی می کند . احساس اندیشه . خاطرات . تمایلات (...)

 

همه ی اینها اجزائی از وجود تو هستند

 

که می بایست از پراکند گی و آشفتگی خارج شده و

 

 همسو و یکپارچه شوند .

 

آنگاه روح تو می با یست در روح الهی ذوب شد ه

 

 و مجذ وب آن شود

 

. سپس تو در درون خودت یکی هستی و الوهیت خویش

 

 را با ز خواهی یافت .

 

 حال که در درون خود یکی بو د ی

 

 در بیرون نیز با دیگری این امکان را خوا هی داشت

 

 که یکی شوی و ازد واج در

 

 اصل همین تجربه ی یکی شدن است .

 


س – تجربه یگانگی چه ضرورتی دارد ؟

 


ج – تا یگانگی را در زمین تجربه نکنی .

 

تجربه آن در آسمان بعید است .

 

او یگانه است و تا تو یگانه نباشی و یکتایی را لمس ننمایی .

 

 فهم یگا نگی او دور به نظر می رسد


س – بنابر این تا زما نی که قا د ر به ازد واج درونی نباشیم .

 

نمی توانیم ازدواج مو فقی در بیرون داشته باشیم . آیا همین طور است ؟


ج- مقصود از کوهپیما یی حتما رسیدن به قله نیست

 

 تو به هر نقطه از کوه برسی کو هپیما یی انجام شده

 

اما اگر بخواهی به فتح بزرگ نایل شده و اوج کوهنورد ی

 

 را تجربه کنی .

 

 رسیدن به قله ضروری است .

 

ممکن است بدون ازدواج درونی .

 

ازدواج بیرونی به نسبتی هم موفقیت آمیز باشد

 

اما این موفقیت و ازدواج  کامل و تمام عیار نیست .

 

چنین ازدواجی شاید نوعیپیروزی باشد اما فتح محسوب نمی شود .

 

 به کوهپیما یی می ما ند

 

که خود را به نقطه ای از دامنه رسانده اما دامنه قله نیست .

 منبع سایت : فرابنفش

www.farabanafsh.blog