با تـو دنیـــا مــال مــن بود ....مــال مــن از ف.شیدا  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن‌ماه سال 1386
   
 
 روزی  دنیــا مال مــن بـود  ....  مال من

 

    

                                  با تمام شـادیــهاش  .... با تموم لحظــه هاش

 

 

 

           با تـو دنیـــا مــال مــن بود  ....مــال مــن

 

 

 

                          با همـه روزو شبـاش .....خنـده ها و گریـه هاش!

  

  

 

         همـه دنیا با تموم خوبیهاش در یه طرف

 

 

 

       منو دنیای منو تو

 

 

 

                          با همه عشق و و فاش هم یه طـرف

 

 

 

      آره دنـیا مال من بود.....مــال مــن

 

 

 

 

           وقتی که نگاه تو .... با همـه گرمـی و خوبیش

 

 

 

                                                تو چشام نگا میکرد

 

 

 

                            دستمو فشار میداد دستای تو

 

 

 

                               و لبــات  میگفت بمن :

 

 

 

                                     "اگه گفتی چــقدر دوســت دارم " ؟

 

 

 

                                           و نگا ت میرفت روی ستاره ها

 

 

 

                                                 باز  میگفتی تو بمن:

 

 

 

              بی نهایت واسه دوست داشتن تو خیلی کمه

 

 

 

                                با همه ستاره های آسمون

 

 

 

                         و میگفتی دوباره : 

 

                               

                                     میدونی دوست دارم تا بی نهایت خدا

 

 

 

                                           با همه ستاره هاش

 

 

 

                                  با تمام کهــکشونــش ، بــخدا

 

 

 

               میدونی اینــجوری من  دوست دارم ؟!

 

 

 

                      و تموم شوق دنیا  تو دلم شادی میکرد .

 

 

 

                آرزوم تو  دنـــیا  تنـها    ...   هـــمه داشتـــن تو  بود

 

 

 

        تو و اون مـــهر و وفـــا    .....  

 

 

 

                                                 تو واون ستارها و کهکشون

 

 

 

                            آخــه دنیـــا مال مــن بود   ....مال من 

 

 

 

                                                       با امیـد عشق تو

 

 

                            

                  همه دنیا مال من بود مال من

 

 

 

                                          مال من بودی و دنیا مال من  !

 

 

 

              با تو هیچی کـــم  نبــــود... با تو هیچی  "غــم"  نبـــود !

 

 

 

                     بــا تــو و تنــها بــا تــو ..همهء دنیای مـن

 

 

 

                          در همون نقطه  که بودیــم منو تو

 

 

 

                                  وسعتش تا بی نهایـت می کشید !!!

 

 

 

             و تمـــوم زنــــدگــی ....با همه سعـــادتــش

 

 

 

                     روی خوشبـــختی ما  .....چـــرخ میــزد

 

 

 

    روی عشــق منو  تو ...   روی عشـــق منو تو

 

 

 

                     انـگاری هیچکی نبـود من فقط بودم تو .... 

 

 

                                                  تو فقط بودی و من !!!

 

 

 

         مرکز تمـــوم دنیـــا شده بودیم  ....مـــنو تــو   !!!

 

 

 

                        نه نیــازی به کســی .... نه امیـدی به کســی

 

 

 

                             و نه حتی  واســمون  فرق میکرد

 

 

 

                           چه جوری بـگذره این چرخ فــلک!!!

 

 

 

               بـــس بودیـــم برای هــم 

 

 

                              و فقــط  بودن  ما  کنــار  هــم .....

 

 

    

                                                     همه ء غصـــه هارو کنـار میــزد !

 

 

 

                  دل مــن کنار تو دل تو کنار مـن

 

 

 

                                  در همون نقـطه که بودیم منو تو

 

 

 

                               همه خوشبــختی دنیا بود و بس !!!

 

 

                              همه خوشبــختی دنیا بود و بس !!!

 

 

 

                و تموم شوق دنیا تو دلم شادی میکرد .

 

 

 

                           تــو دلم  دعــا میـکردم که خـدا ....

 

 

 

                                                     تو رو در کنـــار من نــگه داره

 

 

 

            بدلم درد جـــدائی نیـــاره!

 

 

 

                      آخه دنیا مال من بود مال من

 

      

                                

                                           وقتـی مال مـن  بودی

 

 

 

            آخــه تو   دنیـا   بودی ، اگــه مـال مـن  بودی!

 

 

                                                                      اگــه مـال مـن  بودی!

 

 

       تا یه روز دنیـا تو چــشم من شکـــست

 

 

 

                                         دل مــن میون  ایـن دنیــای تلــخ

 

 

 

                               که دیــگه تــرو  نـداشـــت

 

 

 

                      دوباره یــکّه و تنـها شده بـود 

 

 

 

                                                      دوباره اسیر غمها شده بود!!!

 

 

                                دل مــن بـــدون تـو

 

 

 

                                         همهء زندگی رو کنـار گــذاشت

 

 

                دیگه هیچ شوقی نداشت

 

 

                                                     دنیــــائـی دیــگه   نبــود

 

 

 

                    وسعتـــی دیــگه نداشــت ....لذتــی  دیــگه  نداشـــت

 

 

 

                  و دیــگه حـتی برای یک نفس

 

 

 

                                                              دل مــن ذوقـــی نداشــت

 

 

 

           بــی تو دنیـــا ئی نبــود    ...   بــی تو دنیـــا ئی نبــود !!!

 

 

 

                     بـی تو دنیـا یه کـــویر خــالی بـود

 

 

 

                                    خورشیــدش قلـب منو، تـرک میـداد

 

 

 

               وشباش سردی غم بود  که یخـــش

 

 

 

                                         دلمــو شکستـــه تر،  بــجا میــذاشـت

 

 

 

                و   ترک خـورده    با   قلبـی    غرق    اشــک

 

 

 

                    بخـــدا   گفتــم   و   گفتــم   شــب    و   روز :

 

 

 

                           دنیا   وهر  چی   تو    دنیــاســت ،مال   تو !!!

 

 

 

               خوبی  و   شادی  و    عشقـش      مال    تو

 

 

 

            ((  یه ترک  خـــورده دلــه  ، نصــیب   من))؟؟!!

 

 

 

                     پــس    گذار   شــب    و    روزاش    مال   تو

 

 

 

                    دیگه دنیـــا مال من نیســــت !  مال  تـوســــت

 

 

 

                          خوبی   و  شادی  و  شوقـش   مال    توســت

 

 

 

                            واســه فــرداشــــم   منو  رنـــجی نــده

 

 

 

                         هـــر  چـــی که داره   نــداره ،  مال   تو

 

 

 

                      ایــن دلــی که بیــقراره ، مال    من

 

 

                                    

                                   ایــن دلــی که بیــقراره  ، مال    من !!

                                  

                                                     

 

                    نمیـخــوام  دنیـا   رو  با    تنــهائیهـاش

 

 

 

                      نمیـخـوام  با   غــصه و   رنـج وغــما ش 

 

 

 

                                   هــمه     نعمتـهـــای دنیــاش   مال تو

 

 

 

                         بــــدی  و    خـــوبـی    فـــرداش       مال تو 

 

 

 

               دنیــا  و  هر  چی  تو    دنیـاســـت     مال تو

 

 

 

                    هر چی  تو  امـروز   و  فــرداست     مال تو

 

 

 

                  ٫٫ منــو   این    قــــلب  شکسـتـه ، مال مـن،،

 

 

 

              ایـــن دلـــه    به  غـــم  نشسـته ،مال من

 

 

 

                             خــاطــرات  عشــــقء  رفــــته ، مال من

 

 

 

                                خــاطــر قلـــــبی شکـــسته ،  مال من !!!

 

                                             

 

                     دیـــگه  هیچ ی نمیــــخوام ،  از مال تو

 

 

 

                            اینــهمه   که غصـــــه دادی ،  مال من

 

 

 

                      اون  امیـــــدی  که ندادی ، مال من!

 

 

 

                   دلــــم از   خــدائی   تـو هــــم   گـرفــت

 

 

 

                                            چــون  تمــوم شادی هامو،غم گرفت    

 

 

             امــا   تو  نــگاه نــکردی  به دلـــم

 

 

 

                                     حالا من یه عاشق پراز غــمم

 

 

 

              دیگه   من یه عاشــق  پرازغــمم  

  

 

 

                   ســــروده ء فـــرزانه شـــیدا

 

        

 

زن مثل ویروس می‌مونه، وقتی وارد زندگیت بشه،
 
 جیبت رو اسکن می‌کنه، لبخند رو دیلیت می‌کنه،
 
 مخت رو ادیت می‌کنه، برنامه‌هات رو دانلود می‌کنه،
 
آخرش هم هنگ می‌کنی
 
 
یارو میره ماشینش رو بیمه کنه
 
 
آخر کار طرف بهش میگه انشالله که
 
هیچوقت ازاین بیمه استفاده نکنی اونم برمیگرده
 
 میگه  :انشالله  که تو هم از این پول خیر نبینی